Ogólne warunki zakupu

1. Zamówienie lub zakup towarów lub usług, które mają być dostarczone jest ostateczne dopiero po zatwierdzeniu formularza zamówienia przez upoważnioną osobę z Majaland Warszawa (zwaną dalej "kupującym").

2. Jeśli dostawca potwierdzi nasze zamówienie na innych ogólnych warunkach, nasze ogólne warunki zakupu nadal obowiązują, nawet jeśli nie wyraziliśmy wyraźnego sprzeciwu, wobec tego odstępstwa. Nasze ogólne warunki zakupu dotyczą również przyszłych zakupów i zamówień, nawet jeśli nie odnosimy się do nich jednoznacznie.

3. Wykonawcy muszą przestrzegać planu prewencyjnego dla wykonawców i podwykonawców podczas wykonywania (konserwacji) prac / napraw w parku rozrywki Plopsa : proszę sprawdzić tutaj link.

4. Kwota podana na formularzu zamówienia jest całkowitą ceną bez podatku VAT, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac, bez uprzedniej konsultacji i dodatkowego formularza zamówienia nie można dokonywać żadnych naliczeń za te dodatkowe prace.

5. Faktury płatne są w terminie 30 dni na koniec miesiąca po otrzymaniu faktury zgodnej z przepisami o podatku VAT, zawierającej numer formularza zamówienia. Faktury należy dostarczać pocztą lub wysyłać pocztą elektroniczna na adres invoicesmlk@plopsa.com. Tylko prawidłowo wysłane faktury mogą być akceptowane.

6. Jeśli sprzedawca dostarczy towar na inny adres dostawy niż podany na formularzu zamówienia, kupujący będzie dochodził zwrotu kosztów za transport i przeładunek od sprzedającego.

7. Termin dostawy jest wiążący i musi być ściśle przestrzegany. W przypadku przekroczenia pierwotnego terminu dostawy, zastrzegamy sobie prawo do:

  1. Anulowania naszego zamówienia i zlecenie jego realizację stronie trzeciej, przy czym wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu poniesie dostawca.
  2. Bez konieczności udowodnienia poniesionej szkody, należy domagać się odszkodowania w wysokości 10% ceny zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień od przewidywanego terminu dostawy, przy czym maksymalna wysokość odszkodowania wynosi 30% ceny zamówienia.

8. Powyższe zapisy nie mają wpływu na posiadane przez nas prawo do wykazania w dowolnym momencie naszej ogólnej szkody i na prawo do żądania odszkodowania za poniesione szkody.

9. Całkowite lub częściowe przekazanie przez sprzedającego zamówienia osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody kupującego jest niedozwolone. Jeżeli kupujący wyrazi taką zgodę, oznacza to danie zgody przez sprzedającego, że kupujący może mieć bezpośredni kontakt z podwykonawcą lub dostawcą i może wydawać samodzielnie instrukcje.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące niniejszych warunków i zamówień podlegają sądom właściwym na terenie miejsca siedziby administracyjnej Majaland Warszawa. Stosunki i obowiązki współpracy między umawiającymi się stronami reguluje prawo miejsca, w którym znajduje się siedziba administracyjna sprzedającego. Konwencja Wiedeńska nie ma tu zastosowania.